Regulamin

REGULAMIN STUDIA TAŃCA „W I R„

 1. Studio Tańca WIR z siedzibą w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 12, działa na zasadzie wpisu do Ewidencji  Działalności Gospodarczej.

 2. Zapisanie się na zajęcia taneczne i gimnastyczne jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

 3. Zapisując się na zajęcia taneczne i akrobatyczne uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. W przypadku osoby małoletniej o dobrym stanie zdrowia zaświadcza opiekun prawny.

 4. Uczestnik i opiekun prawny oświadcza o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej na zajęciach tańca i akrobatycznych.

 5. Studio Tańca WIR nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków uczestniczące w zajęciach tanecznych i akrobatycznych osoby, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy osób działających z ramienia studia.

 6. Uczestnik zajęć może ubezpieczyć się we własnym zakresie, a osobę małoletnią może ubezpieczyć opiekun prawny.

 7. Osoba uczestnicząca w zajęciach akrobatycznych musi być ubezpieczona przez opiekunów prawnych.

 8. Uczestnicy zajęć akrobatycznych i tanecznych oraz ich rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na asekurację dziecka przez instruktora.

 9. Uczestnicy zajęć akrobatycznych i tanecznych oraz ich rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na powierzchowne opatrywanie ewentualnych zranień powstałych u dziecka podczas zajęć.

 10. Studio Tańca WIR i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z zajęć.

 11. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie bezpośredniej lub przelewem na konto o numerze:

  48 9491 0003 0050 0000 4154 0001

 12. Opłaty za zajęcia należy dokonać do dnia 20-go każdego miesiąca, wpłata po wyznaczonym terminie ponosi konsekwencje dodatkowej dopłaty w kwocie 5 zł.

 13. Opłata za zajęcia jest stała, bez względu na ilość wykorzystanych przez uczestnika godzin.

 14. Koszty szycia kostiumów i koszty materiałów pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.

 15. Koszty wyjazdów na turnieje i obozy pokrywają rodzice /opiekunowie prawni.

 16. Studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od studia niezależnych, bez dokonywania zwrotów pieniężnych za odwołane zajęcia.

 17. Członkowie studia wyrażają zgodę na wykorzystanie fotografii i filmów na których się znajdują w celach promocyjno-reklamowych Studia Tańca WIR, za osoby niepełnoletnie zgodę wyraża opiekun prawny.

 18. Sprawy, które nie są objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Studia Tańca WIR Barbarę Żero.

 19. Oświadczam, że zapoznałem /-am się i akceptuję postanowienia regulaminu zajęć tanecznych i akrobatycznych w Studio Tańca WIR Barbary Żero.